På årets sista möte med expertgruppen diskuterades såväl byggreglerna som kontrollsystemet. Kommittén fick många värdefulla reflektioner och synpunkter att arbeta vidare med.

Efter kommitténs dragning om de åsikter vi har fått in om kontrollsystemet och de ändringar av kontrollsystemet som gjordes 2011, gav exertgruppen sina synpunkter. Expertgruppen gav även återkoppling på kommitténs arbete så här långt med byggreglerna. Dessutom gästades mötet av SIFO Kantar som gick igenom svaren på en fördjupand enkät om byggreglerna som kommittén har ställt till byggherrar. 

Slutbetänkandet ska lämnas i december 2019.