Kommittén för modernare byggregler har idag lämnat över sitt delbetänkande om byggstandardisering till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Vi har kommit fram till att det behövs en stärkt samverkan mellan samhällsbyggnadsbranschen, staten och standardiseringsorganisationen Swedish Standards Institute (SIS) för att svenska företags- och samhällsintressen ska tas tillvara i internationell, europeisk och nationell byggstandardisering, säger Kurt Eliasson och Anna Sander, utredare.

Kommittén presenterar tre förslag:  

  • En särskild nationell samordnare för byggstandardiseringen
  • Ett nationellt myndighetsråd för byggstandardisering
  • Tydligare krav för regeringens medfinansiering av SIS

Kommitténs förslag ger förutsättningar för stärkt samverkan mellan aktörer och effektiviserat statligt arbetet med byggstandardiseringen.

– Ett bättre fungerande standardiseringsarbete inom byggområdet är en förutsättning för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft och för att import- och exportmarknaden ska fungera. Det påverkar bostadsbyggandet på längre sikt, säger Kurt Eliasson, utredare.

Förslagen bidrar till ökat deltagande från branschens och staten i arbetet med att ta fram standarder, större kunskap om standardisering och ökad användning av standarder.

– Ett ökat statligt engagemang och villkorad medfinansiering säkerställer att samhällsintressen så som säkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet tas tillvara i byggstandardiseringen, vilket i förlängningen påverkar de enskilda konsumenterna, säger Anna Sander, utredare.

Läs mer om betänkandet här

Läs regeringens pressmeddelande här