Idag har kommittén träffat referensgruppen för att borra djupare i problemen med regelverket och kontrollsystemet.

Kommittén har under förra året haft fokus på utåtriktad verksahet för att få så brett underlag som möjligt från tillämpare av byggregleverket. Nu övergår fokus till att analysera och skriva fram förslag till förändring.

På dagens möte var utgångspunkten de problem som kommittén har identifierat utifrån tillämpares synpunkter. Referensgruppen, med sin breda erfarenhet och kunskap, bidrog till fördjupning om orsaker och konsekvenser, samt gav kommittén en del upplevda exempel.