Kommittén studerar andra länders regelverk för att jämföra byggregel- och kontrollsystemen.

Som en del i kommitténs utredningsarbete studerar och analyserar vi systemen för byggregler i andra länder. Vi jämför även det svenska regelverkets omfattning och om omfattningen är ändamålsenlig i jämförelse med andra länders regelverk och omfattning.

Kommittén har valt att studerat Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Skottland. Vi har gjort urvalet utifrån att vi dels vill titta närmare på länder från Norden, dels på länder som är medlemmar i EU och dels på länder som har liknande klimat som Sverige. Vi har också valt länder som har genomfört en översyn av byggreglerna i närtid och har en liknande administrativ indelning som Sverige.

– När vi går vidare i vårt arbete med att analysera problem och lösningar är det värdefullt att se hur andra länder har löst samma frågeställningar, även om allt inte rakt av är applicerbart på Sverige, säger Kurt Eliasson, utredare.

Vi kan konstatera att det finns såväl likheter som olikheter mellan länderna som är intressanta att studera vidare.