Med ett halvår kvar tills slutbetänkandet ska lämnas, vad kan kommittén säga så här långt? Utredare Kurt Eliasson och Anna Sander svarar på frågor om innehållet.

Kommittén är nu inne i en fas av analyser, avvägningar, prioriteringar, konsekvensbeskrivningar och ställningstaganden inför slutbetänkandet som ska lämnas till regeringen i december. För att få en bred bild av problem och möjliga lösningar så har kommittén bland annat träffat olika tillämpare av byggreglerna, studerat andra länder, tagit del av forskningsrapporter och gjort egna studier.

Vilka problem med byggreglerna har ni sett under ert arbete, Kurt Eliasson?
– Det som vi framför allt har sett är att byggreglerna uppfattas som svåröverskådliga, oförutsägbara och att de tolkas olika. Det är också tydligt att tillämpare av byggreglerna anser att funktionskrav är positivt, men att dagens utformning av kraven i BBR inte stimulerar innovation. Det är svårt för byggherrar att visa att andra lösningar än de som står i de allmänna råden uppfyller kraven. Vi har dessutom sett att kontrollsystemet är bristfälligt och att det inte speglar verkliga projekt tillräckligt väl.

Vad kommer slutbetänkandet att innehålla, Anna Sander?
– Det kommer innehålla förslag om utformningen av BBR, dess föreskrifter och användningen av allmänna råd och standarder. Vi kommer även att föreslå ändringar av kravnivåerna i vissa bestämmelser och förändringar i kontrollsystemet och i bemyndiganden.

Kan du säga något mer om förslagen, Kurt Eliasson?
– Vi har valt att fokusera på kravnivån för bostäders utformning när det gäller lämplighet för sitt ändamål i BBR, eftersom aktörer från både byggherresidan och kommuner genomgående har framfört synpunkter till oss om att dessa bestämmelser hindrar en god bostadsförsörjning. Det är inte möjligt för oss att se över alla bestämmelser i PBL, PBF och BBR i sak. Bara BBR innehåller över 400 föreskrifter.

Vad kommer kommitténs förslag att leda till, Anna Sander?
– De förslag som vi lämnar till regeringen kommer att förenkla tillämpningen av byggreglerna, så att både byggherrar och kommuner får en tydlig ledstång att hålla sig i.

Vad tror du, Kurt Eliasson, att förslagen kommer att leda till?
– Att byggreglerna och kontrollsystemet uppfattas som modernare, enklare, flexiblare och samtidigt mer förutsägbara, så att byggprocessen går smidigt.

Kommittén för modernare byggregler tillsattes våren 2017. Läs mer om vårt uppdrag här. Kommittén har lämnat två betänkanden. ”Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan” lämnades till regeringen i december 2017. ”Resurseffektiv användning av byggmaterial” lämnades till regeringen i juni 2018. Läs mer om våra tidigare betänkanden här. Slutbetänkandet ska lämnas till regeringen i december 2019.