Kommittén för modernare byggregler kommer i slutbetänkandet att presentera övergripande principer för hur Boverkets byggregler, BBR, behöver reformeras. En översyn av kravnivån görs i avsnitt 3.2, Bostadsutformning.

– Vi har valt att fokusera på kravnivån i avsnitt 3.2 i BBR, eftersom aktörer från både byggherresidan och kommuner har framfört synpunkter till oss om att dessa bestämmelser försvårar bostadsbyggandet. Att se över alla bestämmelser i PBL, PBF och BBR i sak skulle inte vara möjligt för oss, då bara BBR innehåller över 400 föreskrifter, säger Kurt Eliasson, utredare.

Kommittén har haft kontinuerliga avstämningar och diskussioner med expertgrupp, referensgrupp och grupper av tillämpare. I dag träffar kommittén en fokusgrupp bestående av byggherrar och arkitekter och får ytterligare en möjlighet att diskutera hur kravnivåerna i avsnitt 3.2 kan utformas på ett modernt och enkelt sätt.

I december lämnar kommittén över slutbetänkandet till regeringen.