En undersökning som SIFO har gjort på uppdrag av Kommittén för modernare byggregler visar att många inom samhällsbyggnadsbranschen berörs av standarder i sina arbetsuppgifter, men få deltar i arbetet med att ta fram standarder. På frågan om samarbetet mellan branschen och Swedish Standars Institute (SIS) fungerar bra så svarar de flesta att de inte vet.

– Eftersom standarder är ett verktyg för samhällbyggnadsbranschens för att uppnå ett effektivt arbetssätt och därmed främja konkurrenskraften internationellt, europeiskt och nationellt är det viktigt att svenska företag, myndigheter och organisationer deltar i utvecklingen av standarder, säger Kurt Eliasson, utredare.

Mellan 82 och 96 procent av de tillfrågade aktörerna inom samhällsbyggnadsbranschen känner till SIS och mellan 60 och 95 procent uppger att de berörs av standarder. Arkitekter uppger i högst grad (95 procent) att de berörs av standarder. Men endast 15 procent av de tillfrågade arkitekterna uppger att de deltar i arbetet med att ta fram standarder. Av byggmaterialproducenterna uppger 68 procent att de berörs av standarder, medan 39 procent säger att de deltar i standardiseringsarbetet. I de rundabordssamtal som kommittén har haft uttrycker aktörer från samhällsbyggnadsbranschen att deltagandet i byggstandardiseringen är för lågt.

– Det finns även ett statligt intresse i utvecklingen av standarder eftersom myndigheters deltagande bidrar till att samhällsintressen tas tillvara. Det handlar bland annat om att trygga säkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet i svenska bostäder och i andra byggnadsverk. Så det är angeläget också för staten att standardiseringen fungerar tillfredsställande, säger Anna Sander, utredare.

Kommittén för modernare byggregler har i uppdrag att utvärdera nuvarande standardiseringssystem inom byggområdet. Den 20 december lämnas betänkandet om standarder över till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

 Diagram som visar att få deltar i standardiseringsarbetet.

Diagram som visar att en stor majoritet känner till SIS.

Diagran som visar att de flesta inte vet om samarbetet med SIS fungerar bra eller dåligt.

773 intervjuer gjordes under perioden 12 juni -5 juli 2017 av SIFO.