Kommitténs andra möte med referensgruppen för miljöbetänkandet hade fokus på möjliga förslag som kommittén skulle kunna lägga fram till regeringen.

Kommittén ska föreslå åtgärder för att minska miljöpåverkan från byggprocessen och har valt att inrikta arbetet inom detta delbetänkande på resurseffektiv och miljöanpassad användning av byggmaterial

Referensgruppen diskuterade olika förslag utifrån  frågeställningarna:

  • Vad kan branschen inte lösa själva?
  • I vilka delar krävs lagstiftning eller andra styrmedel?
  • Vilka incitament finns det för olika aktörer?
  • Vilka åtgärder är mest centrala?
  • För- och nackdelar med förslagen?
  • Konsekvenser av förslagen?

Referensgruppen är utsedd av kommittén som ett komplement till expertgruppen, för att få ett brett perspektiv. Intressenter som ingår i referensgruppen är bland annat byggföretag, byggmaterialindustri, byggherrar, kommun och myndighet.