Det är svårt att skapa kostnadseffektiva och efterfrågade lösningar i bostadsbyggandet när byggreglerna är otydliga och tolkas olika. Det visar de undersökningar som Kommittén för modernare byggregler har tagit fram.

Olika tolkningar av Boverkets byggregler (BBR) sker både mellan kommuner, inom kommuner och mellan kommuner och byggherrar. Kommunernas olika tolkningar av byggreglerna minskar incitament att investera i byggsystem som kan sänka byggkostnaderna, exempelvis serietillverkning av bostäder.

– Osäkerheten om lösningar kan återanvändas i flera kommuner hindrar ett kostnadseffektivt byggande, säger Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Majoriteten av byggherrarna anser att olika tolkningar av byggreglerna utgör ett inträdeshinder som försämrar etablerings- och konkurrensvillkoren. Kommunerna uppger att det framför allt skapar onödigt merarbete och ökade administrativa kostnader när det uppstår diskussioner och tveksamheter. Både kommuner och byggherrar uppger att främsta orsaken till att olika tolkningar görs är att föreskrifterna i BBR är otydliga, samt att mängden regler uppfattas som mycket omfattande.

– BBR behöver reformeras och förtydligas för att möjliggöra byggandet av fler och flexiblare bostäder som fungerar över tid, säger Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Eftersom föreskrifterna ofta är otydliga har allmänna råd och standarder i praktiken blivit styrande för bedömningen av om statliga krav är uppfyllda eller ej. Kommittén anser att det är olyckligt eftersom standarder och allmänna råd inte ska ha den funktionen.

– Vår utgångspunkt är att det är det är staten, via Boverket, som ska bestämma vad samhällets krav ska vara, inte branschen via standarder. Eftersom standardiseringen i grunden är marknadsdriven är det inte samhällsintressen som primärt driver framtagandet av standarder. Det är därför olämpligt om Boverket skulle vara beroende av standardiseringens förutsättningar vid utformningen av samhällets krav, säger Kurt Eliasson.

– Vi kommer att presentera en helhet av åtgärder som förutsätter varandra för att tillämpningen av byggreglerna ska bli enkel, förutsägbar och samtidigt flexibel. Våra förslag grundar sig på en gedigen faktainsamling, samtal med tillämpare runt om i landet, ett flertal enkätundersökningar, internationella jämförelser och egna analyser, säger Anna Sander.

Kommittén för moderna byggregler lämnar sitt slutbetänkande till regeringen den 19 december 2019. Kommittén har tidigare lämnat två delbetänkanden. Läs mer här.

Diagram som visar att byggherrar anser att anledningen till olika tolkningar av reglerna beror på otydliga föreskrifter. Diagram som visar att kommuner anser att främsta anledningen till olika tolkningar av byggreglerna är otydlighet.