Under en eftermiddag diskuterade över 100 tillämpare av byggregler vägval för Sveriges nya byggregler.

 – Det var bra diskussioner och stort engagemang. Vi fick förslag på lösningar på upplevda problem med regelverket och inspel om vilken förväntan man har på modernare byggregler, säger Anna Sander, utredare.

På frågan vad deltagarna ser som ett modernt och framtidssäkrat regelverk så nämndes tydligt och förutsägbart, klimatanpassning och hållbarhet. Det var också en tydlig signal från deltagarna att ett modernt regelverk bör nyttja digitalisering i högre grad än idag.

Det största problemet enligt deltagarna på hearingen är att regelverket är svåröverskådligt och omfattande. Även allmänna råd tillsammans med föreskrifter och otydliga krav i BBR och EKS framhölls som svårigheter. Det är också tydligt att många önskar funktionskrav som innebär flexibilitet och underlättar innovation, men efterfrågar samtidigt tydliga och förutsägbara regler.

– Deltagarna på hearingen bekräftade den problembild som vi fångat upp från tillämpare vid rundabordssamtal och Sverigeturnén, säger Kurt Eliasson, utredare.

Dagen avslutades med ett antal menitmeterfrågor, där deltagarna via sina mobiltelefoner fick svara på ett antal frågor som redovisades på storskärm:

 

Hearingen kommer tillsammans med synpunkter från referensgruppen och expertgruppen, internationella jämförelser samt studier av litteratur, rapporter och aktuell forskning utgöra ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet och för kommitténs egna analyser. Kommittén lämnar sitt slutbetänkande i december 2019. Där presenteras vår problembild och våra förslag till lösningar.