Under våren har Kommittén för modernare byggregler genomfört en Sverigeturné. Kommittén har besökt 15 kommuner från Kiruna i norr till Malmö i söder för att få in synpunkter på hur byggregelverket tillämpas och uppfattas. Sverigeturnén erbjöd samtal med såväl politiker som tjänstemän och representanter från fastighetsägare, byggherrar, konsulter och entreprenörer, totalt cirka 130 personer.

– Trots att kommunerna har skilt sig åt i storlek och förutsättningar är det en samstämmig bild av byggregelverkets för- och nackdelar som kommit kommittén till del. Vi har träffat såväl politiker i byggnadsnämnder som företrädare från byggherresidan, säger Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Det kommittén i huvudsak har hört är att regelverket överlag anses vara svåröverskådligt och omfattande. Det har även framförts synpunkter på att regelverket ändras ofta och att ändringarna är svåra att följa.
De flesta är positiva till funktionskrav, eftersom de stimulerar innovation, men många anser att syftet med kraven behöver framgå och att de behöver vara självständigare i relation till allmänna råd. Föreskrifterna tolkas ofta tillsammans med allmänna råd, som då blir tongivande och kritiseras för att leda till likartade lösningar.
Tillämparna lyfter också upp att det finns motstridigheter mellan kraven i Boverkets byggregler, vilket skapar problem. Därför efterfrågas stöd och råd hur en prioritering mellan kraven ska ske.
Byggherrar som har projekt i fler kommuner ser det som problematiskt att tolkningarna av de tekniska egenskapskraven skiljer sig åt mellan kommuner. Det innebär att anpassningar behöver göras till respektive kommun.
Många deltagare från Sverigeturnén anser även att reglerna för ändring, ombyggnad och tillbyggnad är otydliga, skapar merarbete och är kostnadsdrivande.
Ytterligare en synpunkt som har kommit fram är att regelverket bör vara mer flexibelt för att möta ett varierat behov av bostäder.  

 – De synpunkter som har kommit fram under Sverigeturnén, tillsammans med underlag från andra samtal och undersökningar, kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete, säger Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

I augusti kommer Kommittén för modernare byggregler att presentera en rapport där tillämpares synpunkter och upplevda problem med dagens byggregler har sammanställts. Med rapporten som underlag kommer kommittén även att anordna en hearing.