Delbetänkande om standardisering

Kommitténs första delbetänkande som handlar om standardisering lämnades över till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson den 20 december 2017. Vi lämnar tre förslag i betänkandet.

1.    En nationell samordnare

Regeringen utser en särskild nationell samordnare för byggstandardiseringen med uppgift att verka för att Swedish Standards Institute (SIS), samhällsbyggnadsbranschen och Boverket identifierar lösningar på svårigheter sinsemellan och utvecklar en systematisk samverkan.

2.    Ett nationellt myndighetsråd inom byggstandardiseringen

Regeringen inrättar ett nationellt myndighetsråd för byggstandardisering för att effektivisera och stärka myndigheternas byggstandardiseringsarbete.

3.    Tydligare villkor för regeringens medfinansiering av SIS

Regeringen villkorar med­finansiering­en utifrån aktuella behov för att stärka standardiseringen inom bygg­området.

Svenska företags- och samhällsintressen tillvaratas

Förslagen utgår från målen att samarbetet mellan berörda aktörer inom byggstandardiseringen ska öka, att svenska företags- och samhällsintressen ska tillvaratas i den nationella, europeiska och internationella byggstandardiseringen, att det statliga arbetet med byggstandardisering samordnas och effektiviseras i ökad omfattning, och att regeringens medfinansiering av byggstandardisering används på ett ända­målsenligt, effektivt och transparent sätt.

Grundproblemet är bristande samverkan

Under kommitténs arbete har det framkommit att flera aktörer upp­lever svårigheter inom den svenska byggstandardiseringen. Svårigheterna rör inte standardiseringen som sådan eller att standarder existerar. Kommittén har konstaterat att det som har orsakat svårigheterna och som är det egentliga grundproblemet är bristande samverkan mellan aktörerna. Det får allvarliga konsekvenser för aktörernas kunskap om byggstandardiseringen, deltagande i standardiseringen och säker­ställande av att företags- och samhällsintressen tas tillvara i byggstandardiseringen. Därför har kommittén i detta betänkande föreslagit en nationell samordnare, ett nationellt myndighetsråd och tydligare villkor för regeringens medfinansiering av SIS.

Läs hela betänkandet här

Vill du beställa ett tryckt exemplar? Kontakta kommitténs kommunikatör
Anna-Maria Engqvist via mejl: anna-maria.engqvist@regeringskansliet.se eller telefon: 076-777 98 08