Kommittén lämnar sitt slutbetänkande till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund den 19 december 2019.

 

Vi har hittills lämnat två delbetänkanden till regeringen, ett om standardisering och ett om resurseffektiv användining av byggmaterial.
Här kan du ta del av våra förslag. 

Omslag

Två förslag för resurseffektiv användning av byggmaterial

Kommittén för modernare byggregler har den 20 juni 2018 överlämnat sitt andra delbetänkande som handlar om resurseffektiv användning av byggmaterial, till regeringen. Kommittén presenterade två förslag:

1.    Innehållsförteckningar för byggprodukter

Ett hinder för resurseffektiv användning av byggprodukter är brist på information om innehållet. Kommittén föreslår därför att krav på innehållsförteckningar införs i EU:s byggproduktförordning. Regeringen bör arbeta på europeisk nivå för att åstadkomma detta. Innehållsförteckningar för byggprodukter underlättar kravställande och möjliggör medvetna val av produkter och material. Det ökar förutsättningarna för återanvändning och återvinning och minskar risken för att miljö- och hälsorisker byggs in i nya byggnader.

2.    Främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval i Sverige

Val av byggmaterial är av central betydelse för att uppnå resurseffektiv byggmaterialanvändning, då det påverkar möjligheterna till återanvändning eller återvinning. Kommittén föreslår därför att regeringen ska uppdra åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att från och med 2019 och under tio år framåt:

  • Samla grupper av beställare för att möjliggöra resurseffektiva byggmaterialval och öka efterfrågan på byggprodukter som har potential att återanvändas och återvinnas.
  • Lämna bidrag till utvecklings- och forskningsstudier i syfte att åstadkomma nära-nollavfallsbyggnader.
  • Sprida information om erfarenheterna från beställargruppernas arbete och utvecklings- och forskningsstudier till andra beställare, arkitekter, tekniska konsulter och övriga relevanta mottagare.

Läs hela betänkandet här

 

Nystart för byggstandardisering genom stärkt samverkan

Kommitténs första delbetänkande som handlar om standardisering lämnades över till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson den 20 december 2017. Vi lämnar tre förslag i betänkandet.

1.    En nationell samordnare

Regeringen utser en särskild nationell samordnare för byggstandardiseringen med uppgift att verka för att Swedish Standards Institute (SIS), samhällsbyggnadsbranschen och Boverket identifierar lösningar på svårigheter sinsemellan och utvecklar en systematisk samverkan.

2.    Ett nationellt myndighetsråd inom byggstandardiseringen

Regeringen inrättar ett nationellt myndighetsråd för byggstandardisering för att effektivisera och stärka myndigheternas byggstandardiseringsarbete.

3.    Tydligare villkor för regeringens medfinansiering av SIS

Regeringen villkorar med­finansiering­en utifrån aktuella behov för att stärka standardiseringen inom bygg­området.

Svenska företags- och samhällsintressen tillvaratas

Förslagen utgår från målen att samarbetet mellan berörda aktörer inom byggstandardiseringen ska öka, att svenska företags- och samhällsintressen ska tillvaratas i den nationella, europeiska och internationella byggstandardiseringen, att det statliga arbetet med byggstandardisering samordnas och effektiviseras i ökad omfattning, och att regeringens medfinansiering av byggstandardisering används på ett ända­målsenligt, effektivt och transparent sätt.

Grundproblemet är bristande samverkan

Under kommitténs arbete har det framkommit att flera aktörer upp­lever svårigheter inom den svenska byggstandardiseringen. Svårigheterna rör inte standardiseringen som sådan eller att standarder existerar. Kommittén har konstaterat att det som har orsakat svårigheterna och som är det egentliga grundproblemet är bristande samverkan mellan aktörerna. Det får allvarliga konsekvenser för aktörernas kunskap om byggstandardiseringen, deltagande i standardiseringen och säker­ställande av att företags- och samhällsintressen tas tillvara i byggstandardiseringen. Därför har kommittén i detta betänkande föreslagit en nationell samordnare, ett nationellt myndighetsråd och tydligare villkor för regeringens medfinansiering av SIS.

Läs hela betänkandet här

Vill du beställa ett tryckt exemplar? Kontakta kommitténs kommunikatör
Anna-Maria Engqvist via mejl: anna-maria.engqvist@regeringskansliet.se eller telefon: 076-777 98 08