Det här gör vi

Kommittén för modernare byggregler har i uppdrag att lämna tre betänkanden till Näringsdepartementet. Arbetet med ett betänkande kan delas in i olika faser:

  • insamling av fakta och synpunkter
  • analys av möjliga förslag samt vilka konsekvenser de får
  • framtagande av slutgiltiga förslag och konsekvensbeskrivningar

 

Betänkande om standarder:

Kommittén har haft i uppdrag att utreda hur det nuvarande systemet med byggstandarder och dess tillämpning påverkar byggandets effektivitet, systemets ekonomiska konsekvenser och hur det påverkar konkurrensen.

Kommittén har fört samtal med ett antal intressentgrupper så som brukare, byggindustrierna, byggmaterialindustrierna, fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser, arkitekter, konsulter, berörda myndigheter, standardiseringsorganisationer och andra organisationer. De har dels beskrivit problembilden och dels bidragit till möjliga lösningar.  Vi har även haft möten med kommitténs expertgrupp och referensgrupp. Vi har diskuterat olika vägval och vilka konsekvenser de får.
Betänkandet lämnades till regeringen den 20 december 2017.

Läs mer under fliken ”Våra förslag”.

Betänkande om klimat- och miljöpåverkan:

Vårt uppdrag är att bedöma de samhällsekonomiska effekterna av att minska byggnaders klimat- och miljöpåverkan och utreda behovet av förändringar i regelverk och andra styrmedel.

Vi är i faktainsamlingsfasen när det gäller betänkandet om klimat- och miljöpåverkan. Under våren fortsätter vi att träffa intressenter, ta del av forskning och rapporter, för att fånga in problem och möjliga lösningar.

Betänkandet ska lämnas senast 30 november 2018.

Slutbetänkandet:

I slutbetänkandet ska vi framför allt presentera kommitténs slutsatser för regelverkets omfattning och innehåll, om den nuvarande ordningen med subdelegation av normgivningsmakt är ändamålsenlig samt en översyn av kontrollprocessen. Slutbetänkandet ska lämnas senast 13 december 2019.

Löpande rapportering gällande föreskrifter om byggregler:

Kommittén rapporterar förslag gällande föreskrifter om byggregler löpande till Boverket.