Rum med mötesdeltagare
Folio Images

Det här gör vi

Kommittén för modernare byggregler har i uppdrag att lämna tre betänkanden till Näringsdepartementet. Det första delbetänkandet handlar om det nuvarande systemet med byggstandardinsering, det andra handlar om miljöpåverkan i byggprocessen och slutbetänkandet är en grundlig översyn av byggregelverket och kontrollsystemet. Läs mer under fliken ”Vårt uppdrag”.

Kommittén har valt ett utåtriktat arbetssätt. Det innebär att vi för samtal med intressenter så som fastighetsägare, brukare, arkitekter, konsulter, byggindustrierna, byggmaterialindustrierna, myndigheter, kommuner, länsstyrelser och organisationer. Vi tar del av forskning och genomför workshops. Vi genomför undersökningar och studerar andra länder. Kommittén gör även studiebesök och deltar på arrangemang för att få in synpunkter och berätta om vårt arbete.

Betänkandet om standarder:

Kommittén har haft i uppdrag att utreda hur det nuvarande systemet med byggstandarder och dess tillämpning påverkar byggandets effektivitet, systemets ekonomiska konsekvenser och hur det påverkar konkurrensen. Kommittén har fört samtal med ett antal intressentgrupper. De har dels beskrivit problembilden och dels bidragit till möjliga lösningar. Kommittén genomförde även en SIFO-undersökning som bland annat handlade om hur standardiseringen fungerar. Vi har även haft möten med kommitténs expertgrupp och referensgrupp där har diskuterat olika vägval och vilka konsekvenser de får. Betänkandet lämnades till regeringen den 20 december 2017.  Läs med under fliken ”Våra förslag”.

Betänkandet om klimat- och miljöpåverkan:

Vårt uppdrag är att bedöma de samhällsekonomiska effekterna av att minska byggnaders miljöpåverkan och utreda behovet av förändringar i regelverk och andra styrmedel. Under våren fortsätter vi att träffa intressenter och ta del av forskning och rapporter för att fånga in problem och diskutera möjliga lösningar.
Betänkandet lämnades till regeringen den 20 juni 2018. Läs mer under fliken ”Våra förslag”.

Slutbetänkandet:

I slutbetänkandet ska vi presentera kommitténs slutsatser gällande regelverkets omfattning och innehåll samt en översyn av kontrollprocessen. Vi samtalar med intressenter och gör studiebesök i olika kommuner runt om i Sverige för att få en bild av nuläget. Slutbetänkandet ska lämnas senast 13 december 2019.