Folio Images

Dialog och bred kunskapsinhämtning

Kommittén har valt ett utåtriktat arbetssätt med fokus på dialog. Samtal i olika former med berörda intressenter inom branschen, brukare, kommuner, länsstyrelser, myndigheter, organisationer med flera sker under arbetets gång.

Kommittén presenterade efter sommaren en rapport där vi har sammanställt synpunkter och upplevda problem med dagens byggregler, som har framförts av tillämpare av regelverket. Som en del i arbetet med att göra viktiga vägval genomför vi en hearing med inbjudna tillämpare av byggreglerna under hösten 2018.

Under våren 2018 genomförde vi en Sverigeturné där vi besökte 15 kommuner från Kiruna i norr till Malmö i söder för att få en bred bild av hur byggreglerna fungerar i praktiken och uppfattas av användare. Vi har hittills också haft åtta rundabordssamtal med 35 intressentgrupper och 65 personliga företrädare. Kommitténs utredare har även medverkat på cirka 30 årsmöten och konferenser.

Vi tar del av forskning och rapporter inom området, bland annat genom forskningsseminarium och innovationsworkshop. Vi jobbar också med enkätundersökningar gentemot såväl branschen som allmänheten för att samla in synpunkter och fakta så brett som möjligt. Vi har till exempel genomfört en SIFO-undersökning med 2 800 respondenter.

Kommittén har även ett internationellt perspektiv som innebär att vi tittar på hur andra länder i Europa arbetar med standarder och byggregler.

Vi stämmer av regelbundet med kommitténs expertgrupp och referensgrupper. Expertgruppen består av 12 personer som har utsetts av Näringsdepartementet. För att komplettera expertgruppen har kommittén tillsatt referensgrupper för de olika områdena vi arbetar med.

Här på webbplatsen och via Twitter kan du följa vårt arbete.