Folio Images

Dialog och bred kunskapsinhämtning

Kommittén har valt ett utåtriktat arbetssätt med fokus på dialog för att få ett brett underlag. Samtal i olika former med berörda intressenter inom branschen, brukare, kommuner, länsstyrelser, myndigheter, organisationer med flera sker under arbetets gång.

Under våren 2018 genomförde vi en Sverigeturné där vi besökte 15 kommuner från Kiruna i norr till Malmö i söder för att få en bred bild av hur byggreglerna fungerar i praktiken och uppfattas av användare. Vi har hittills också haft åtta rundabordssamtal med 35 intressentgrupper och 65 personliga företrädare. Kommitténs utredare har även medverkat på cirka 35 årsmöten och konferenser.

Kommittén presenterade efter sommaren 2018 en rapport där vi har sammanställt synpunkter och upplevda problem med dagens byggregler, som har framförts av tillämpare av regelverket. Som en del i arbetet med att göra viktiga vägval bjöd vi i september samma år in tillämpare till en hearing. Vi genomförde också under hösten 2018 en hearing med fokus på kontrollsystemet av byggreglerna.

Vi tar del av forskning och rapporter inom området, bland annat genom forskningsseminarium och innovationsworkshop. Vi jobbar också med enkätundersökningar gentemot såväl branschen som allmänheten för att samla in synpunkter och fakta så brett som möjligt. Vi har till exempel genomfört två SIFO-undersökningar. En omfattande med 2 800 respondenter från bland annat bransch, kommuner och allmänhet och en riktad till projektledare för nybyggnadsprojekt. 

Kommittén har även ett internationellt perspektiv som innebär att vi tittar på hur andra länder i Europa arbetar med byggregler. Vi har gjort en jämförelsem mellan byggreglrenas uppbyggnad och omfattning, krav på byggnader samt kontrollsystem i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Skottland.

Vi stämmer av regelbundet med kommitténs expertgrupp och referensgrupper. Expertgruppen består av 12 personer som har utsetts av Näringsdepartementet. För att komplettera expertgruppen har kommittén tillsatt referensgrupper för de olika betänkanden vi har arbetat med.

Här på webbplatsen och via Twitter kan du följa vårt arbete.