Expertgruppen
Expertgruppen

 Expertgruppen:

Expertgruppens uppgift är att återkoppla med synpunkter till kommittén under arbetets gång och har tillsatts av Näringsdepartementet. Experterna är personligt valda utifrån bakgrund och kunskap. Expertgruppen består av:

Anna-Bie Agerberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Sophie Ahlstrand, Näringsdepartementet
Jonas Andersson, Myndigheten för delaktighet
Tomas Berggren, Energimyndigheten
Philip Fridborn Kempe, Finansdepartementet
Anders Gerde, Konkurrensverket
Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen
Ingrid Hernsell Norling, Boverket
Christer Larsson, Malmö kommun
Patrik Perbeck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ulla Rosenius, Arbetsmiljöverket
Kaisa Svennberg, Research Institutes of Sweden

 

Referensgruppen för byggregler och kontrollsystem

Referensgrupper:

För att komplettera expertgruppen har kommittén utsett referensgrupper. Personerna i referensgrupperna är personligt utsedda. Vi har haft referensgrupper i arbetet med betänkandena som handlar om byggstandardisering och miljöpåverkan i byggprocessen. Referensgruppen för byggregler och kontrollsystem består av:

Pia Hermansson, bygglovchef Göteborg
Henrik Höglund, biträdande bygglovchef Haninge
Ulrika Nolåker, ordförande Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer
Malin Klintborg, uppdragsledare Digitalt först Lantmäteriet
Jonas Högset, enhetschef SABO
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Mats Franzon, byggteknikchef Akademiska hus
Ylva Gunterberg, chef process- och produktutveckling Veidekke
Björn Berggren, gruppchef Skanska
Bertil Malmström, adjungerad professor Blekinge tekniska högskola
Kajsa Crona, adjungerad professor Chalmers och Sweco
Linda Santesson, avdelningschef LINK arkitektur
Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling Hyresgästföreningen
Monica Wester, Barnverket
Ines Uusmann