Expertgruppen
Expertgruppen

 Expertgruppen:

Expertgruppens uppgift är att återkoppla med synpunkter till kommittén under arbetets gång och har tillsatts av Näringsdepartementet. Experterna är personligt valda utifrån bakgrund och kunskap. Expertgruppen består av:

Anna-Bie Agerberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Sophie Ahlstrand, Näringsdepartementet
Jonas Andersson, Myndigheten för delaktighet
Tomas Berggren, Energimyndigheten
Philip Fridborn Kempe, Finansdepartementet
Anders Gerde, Konkurrensverket
Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen
Ingrid Hernsell Norling, Boverket
Christer Larsson, Malmö kommun
Patrik Perbeck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ulla Rosenius, Arbetsmiljöverket
Kaisa Svennberg, Research Institutes of Sweden

Referensgrupper:

För att komplettera expertgruppen väljer kommittén att utse refernsgrupper. Personerna i refernsgrupperna är personligt utsedda. Vi kommer att ha refernsgrupper för områdena; standarder, klimat och miljö, kontrollsystem samt byggregler och normgivning.