Lyftkran
Folio Images

Bakgrund

Bostadsbyggandet i Sverige har under lång tid varit lågt i förhållande till befolkningstillväxten. I majoriteten av landets kommuner är det underskott på bostäder, trots att bostadsbyggandet har ökat under senare år. Regeringen har beslutat att utreda om dagens regelverk och berörda processer är anpassade för framtida behov av byggnation.

Uppdraget

Kommittén för modernare byggregler tillsattes i februari 2017 med uppdraget att se över och modernisera plan-och bygglagen (kap. 8 och 10), plan- och byggförordningen (kap 3-5, 7), Boverkets byggregler, Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa hänvisar till i syfte att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Kommittén har också haft i uppdrag att utreda regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Även att analysera behovet av reglering för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid materialval. Kommittén avslutade sitt uppdrag den 19 december 2019.

Här kan du läsa direktivet i sin helhet.